Prawo transportowe

Prawo transportowe - SKP Legal SZCZERBA & KASIŃSKI

Prawo transportowe ze względu na swój międzynarodowy charakter oraz różnice kulturowe wymaga od uczestników obrotu towarowego znajomości prawa krajowego i międzynarodowego, w tym tzw. norm kolizyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obsługujemy Klientów z branży transportowej (przewóz towarów) i spedycyjnej w ruchu krajowym i międzynarodowym. Nasza pomoc obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów przewozu, spedycji oraz ogólnych warunków przewozu i innych umów dotyczących przewozu towarów zarówno na obrocie krajowym, jak i zagranicznym, w tym na gruncie Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)
 • tworzenie kontraktów handlowych w oparciu o Międzynarodowe Reguły Handlu (INCOTERMS)
 • przygotowanie i opiniowanie wzorów zleceń transportowych
 • opiniowanie umów zakupu, leasingu oraz dzierżawy pojazdów, umów o usługi remontu i modernizacji pojazdów, dzierżawy obiektów infrastruktury transportowej
 • reprezentowanie w procesach sądowych dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów przewozowych (uszkodzony towar, ubytki towaru, opóźnienia w dostawie, dochodzenie odszkodowania w ramach postępowania reklamacyjnego i sądowego)
 • reprezentowanie przed zakładem ubezpieczeń
 • pozasądową i sądową windykację należności od kontrahentów
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w obszarze transportu krajowego i międzynarodowego, wybór optymalnej formy prawnej działalności, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
 • prawo pracy w obszarze transportowym (m.in. wybór optymalnego systemu czasu pracy w transporcie i logistyce, kształtowanie systemu wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzenia w transporcie (ryczałty za noclegi kierowców)
 • reprezentacja przed Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Celnym i Skarbowym
 • prawo transportowe – wykładnia przepisów