Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych - SKP Legal SZCZERBA & KASIŃSKI

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych na gruncie przepisów prawa krajowego i prawa europejskiego. Obsługa prawna obejmuje w szczególności:

 • wdrożenie w przedsiębiorstwie polityki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i prawa europejskiego
 • screening przedsiębiorstwa pod kątem identyfikacji procesów związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych, w tym analizę stopnia realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych
 • weryfikację prawnych i organizacyjno-technicznym procesów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • przygotowywanie koncepcji ochrony danych osobowych
 • doradztwo w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich
 • konsultacje prawne dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za realizację obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych
 • doradztwo dotyczące interpretacji i stosowania przepisów RODO, w tym wytycznych formułowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • zaproponowanie i wdrożenie mechanizmów dostosowujących regulacje wewnętrzne przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego
 • opracowanie umów powierzania przetwarzania danych osobowych, wzorów zgody na przetwarzanie danych osobowych, rejestru czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, polityki zgłaszania naruszeń danych osobowych oraz usuwania lub minimalizowania skutków zaistniałych naruszeń
 • bieżące doradztwo w sprawach dotyczących danych osobowych dla administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych
 • przygotowywanie odpowiedzi na żądania osób kierujących zgłoszenia dotyczące ich danych osobowych
 • przygotowywanie niezbędnych wniosków, zgłoszeń i notyfikacji do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • asystowanie podczas postępowań kontrolnych przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • reprezentację przed organami regulacyjnymi właściwymi do spraw związanych z ochroną danych osobowych, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących danych osobowych