Kompleksowa obsługa prawna spółek

Kompleksowa obsługa prawna spółek - SKP Legal SZCZERBA & KASIŃSKI

Kompleksowa obsługa prawna spółek oferowana przez Kancelarię obejmuje obsługę prawną spółek począwszy od ich tworzenia, poprzez bieżącą obsługę, restrukturyzację i przekształcenia oraz postępowania likwidacyjne. Naszymi Klientami są spółki krajowe i zagraniczne, które posiadają w Polsce oddziały albo spółki-córki. W zakresie obsługi korporacyjnej naszych Klientów działających na terenie Niemiec i Szwajcarii Kancelaria ściśle współpracuje z lokalnymi kancelariami zagranicznymi, w szczególności na terenie Niemiec, Francji i Szwajcarii.

Kompleksowa obsługa prawna spółek obejmuje:

 • wsparcie w doborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • tworzenie, negocjowanie oraz zmianę umów i statutów spółek oraz przygotowywanie porozumień wspólników / akcjonariuszy, tzw. shareholders? agreement
 • tworzenie regulacji wewnętrznych organów spółek, w tym regulaminów ich funkcjonowania
 • przygotowywanie uchwał organów spółek i protokołów ich posiedzeń
 • reprezentację na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy
 • doradztwo dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania spółek prawa niemieckiego i prawa szwajcarskiego oraz pomoc w ich zakładaniu za pośrednictwem zagranicznych kancelarii  prawnych
 • zakładanie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski
 • przeprowadzanie procedur łączenia i podziału spółek, przekształcanie formy prawnej spółek, i ich likwidacji
 • przeprowadzanie transakcji sprzedaży aktywów w spółkach: w formułach share deal i asset deal
 • doradztwo dotyczące pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie, w tym w zakresie procedur podwyższania kapitału zakładowego, dopłat i pożyczek udzielanych przez wspólników
  i akcjonariuszy na rzecz spółki
 • doradztwo dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami i członkami organów spółki
 • tworzenie umów konsorcjalnych i doradztwo przy projektach realizowanych w ramach konsorcjum
 • reprezentację w procesach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz za szkody wyrządzone spółce
 • reprezentację w procesach sądowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał podejmowanych na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszu
 • reprezentowanie przed organami państwowymi, w tym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • przeprowadzanie due dilligence przedsiębiorstwa
 • przygotowywanie umów inwestycyjnych, doradztwo przy inwestowaniu Private Equity / Venture Capital
 • doradztwo i reprezentowanie przedsiębiorcy przy inwestycjach funduszy kapitałowych
 • obsługę prawną fundacji i stowarzyszeń